skip to Main Content
KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI VE YAŞATILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI VE YAŞATILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

İzmir Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programını başlattı. Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programının genel amacı, “taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, kent hayatı ve turizme kazandırılması ile kentsel yaşam kalitesi ve turizmde rekabetçiliğin artırılması”, özel amacı ise “Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, mevcut kullanımının iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik koruma bölge kurulu onaylı projeler doğrultusunda uygulamalarının yapılması, bölgenin cazibe merkezi haline getirilerek kentsel yaşam kalitesi ve rekabetçiliğin artırılması” olarak belirlendi.

Programın iki bileşeni olarak belirlenen Projelendirme Bileşeni ve Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni önceliklerine yönelik projeler desteklenecek.

TR31/17/KV01
Projelendirme Bileşeni
Öncelik 1: Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bu projelere bağlı mühendislik projelerinin hazırlanması, koruma bölge kurulu onayı alınarak uygulamaya hazır hale getirilmesi.

 

Öncelik 2: Arkeolojik sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının korunması ve işlevsel olarak geliştirilmesine yönelik uygulama projelerinin hazırlanması, koruma bölge kurulu onayı alınarak uygulamaya hazır hale getirilmesi.

 

TR31/17/KV02
Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni
Öncelik 1: Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik, koruma bölge kurulu onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi.

 

Öncelik 2: Arkeolojik sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının korunması ve işlevsel olarak geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren koruma bölge kurulu onaylı projeler doğrultusunda gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi.

 

Mali destek programının genel ve özel amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve ilgili bileşen önceliklerinden en az birinin kapsamına girecek projeler uygun kabul edilmektedir.

Program kapsamında Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Belediyelerin tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, kamu kurumları, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları, kooperatifler ve birlikler uygun başvuru sahipleri olabilecekler.

KV01 ve KV02 Bileşenleri için Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları
  • Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Belediyelerin tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları,
  • Kamu Kurumları (Valilik; Kaymakamlıklar; Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri; Müze Müdürlükleri; Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler)
  • Üniversite Rektörlükleri
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
  • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları,
  • Kooperatifler ve Birlikler

 

Program bileşenlerine göre proje başına verilebilecek asgari ve azami destek tutarları ise şu şekildedir;

  TR31/17/KV01

Projelendirme Bileşeni

TR31/17/KV02

Küçük Ölçekli Altyapı

Bileşen Bütçesi 2.000.000 TL 13.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 25.000 TL / 200.000 TL 100.000 TL / 1.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %25 – %75 %25 – %75
Proje Süresi 15 Ay 24 Ay

 

Proje başvuruları 22 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmak zorundadır.

 

Back To Top